โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2560

 ณ หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  

    

เมื่อวันที่  08  มิถุนายน  2560

 

โดยมีนายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  64  คน

- นักเรียนที่เข้าร่วม  970  คน

- ศิษย์เก่า

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1.เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม

2.เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากพิธีไหว้ครู