โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดประชุมการปฎิบัติการ  การขับเคลื่อนกระบวนการ professional learning community (PLC)

ณ ห้องประชุม  40 ปี  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา     

 

เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2560

 

 

โดยมีนายวัลลี  ผิวหอม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานพิธีเปิด

 

โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย

1.คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 2.คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

 3.คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

 

 วิทยากรในการอบรม

 

 วัตถุประสงค์ในการอบรม