โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่ 7 "

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ปัจจุบัน

 

 ระหว่างวันที่ 16 – 17  มิถุนายน 2560

 

โดยมี  นายตถาพร สมพอง   นายอำเภอกุดข้าวปุ้น  เป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด/กิจกรรม

1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  60  คน

2. นักเรียน   120   คน

3. ศิษย์เก่า  60  คน