ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

30 ต.ค. 60

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล 

ห้อง DLIT

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง  123

วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ )

ครูวัชรีภรณ์   ( ติว ) และ  ครูนิภาพร   ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

31 ต.ค. 60

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี

ห้อง DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร

ห้อง  235

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง  114

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริพร

ห้อง 233

ภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉราพรรณ  ( ติว ) และ ครูกัญญาวรัตน์  ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

1 พ.ย. 60

เรียนตามปกติ

สังคมศึกษาฯ

ครูดาวเรือง  ( ติว ) และ ครูธัญลักษณ์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

2 พ.ย. 60

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง DLIT

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง 225

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง 237

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง 327

คณิตศาสตร์

ครูภัชชานันท์ ( ติว ) และ ครูจรัญ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

3 พ.ย. 60

คณิตศาสตร์

ครูอนุสรณ์

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูวิชิต

ห้อง 336

คณิตศาสตร์

ครูอัมรา

ห้อง 332

คณิตศาสตร์

ครูอลิษา

ห้อง 333

ภาษาไทย

ครูสมใจ ( ติว ) และ ครูถาวร ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

6 พ.ย. 60

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง DLIT

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง  125

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล 

ห้อง 123

วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ )

ครูนิภาพร  ( ติว )  และ ครูวัชรีภรณ์   ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

7 พ.ย. 60

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร

ห้อง DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง  114

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริพร

ห้อง 233

ภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉราพรรณ

ห้อง 124

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์  ( ติว ) และ ครูบุสดี ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

8 พ.ย. 60

เรียนตามปกติ

สังคมศึกษาฯ

ครูธัญลักษณ์ ( ติว ) และ ครูนพวิทย์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

9 พ.ย. 60

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง DLIT

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง 237

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง 327

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง 224

คณิตศาสตร์

ครูจรัญ ( ติว ) และ ครูภัชชานันท์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

10 พ.ย. 60

คณิตศาสตร์

ครูวิชิต

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูอัมรา

ห้อง 332

คณิตศาสตร์

ครูอลิษา

ห้อง 333

คณิตศาสตร์

ครูสุรเดช

ห้อง 115

ภาษาไทย

ครูถาวร ( ติว ) และ ครูสมใจ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

13 พ.ย. 60

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง DLIT

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง  113

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล 

ห้อง 123

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

วิทยาศาสตร์ ( เคมี )

ครูมยุรฉัตร  ( ติว )  และ ครูจุฑามาศ   ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

14 พ.ย. 60

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง  DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริพร

ห้อง 233

ภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉราพรรณ

ห้อง 124

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์

ห้อง 236

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี ( ติว ) และ ครูนิตยาพร ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

15 พ.ย. 60

 

สังคมศึกษาฯ

ครูนพวิทย์ ( ติว ) และ ครูจงกลนี ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

16 พ.ย. 60

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง DLIT

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง 327

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง 224

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง 225

คณิตศาสตร์

ครูเบญจวรรณ ( ติว ) และ ครูวิทธวัช ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

17 พ.ย. 60

คณิตศาสตร์

ครูอัมรา

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูอลิษา

ห้อง 333

คณิตศาสตร์

ครูสุรเดช

ห้อง 115

คณิตศาสตร์

ครูณัฐวุฒิ

ห้อง 328

ภาษาไทย

ครูสมใจ ( ติว ) และ ครูถาวร ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

20 พ.ย. 60

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง  123

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล 

ห้อง DLIT

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

วิทยาศาสตร์ ( เคมี )

ครูจุฑามาศ   ( ติว )  และ ครูมยุรฉัตร  ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

21 พ.ย. 60

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริพร

ห้อง 233

ภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉราพรรณ

ห้อง DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์

ห้อง 236

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี

ห้อง 232

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร ( ติว ) และ ครูชนิดา ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

22 พ.ย. 60

 

สังคมศึกษาฯ

ครูจงกลนี ( ติว ) และ ครูวนัฐธพงษ์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

23 พ.ย. 60

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง 327

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง DLIT

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง 225

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง 237

คณิตศาสตร์

ครูวิทธวัช ( ติว ) และ ครูเบญจวรรณ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

24 พ.ย. 60

คณิตศาสตร์

ครูอลิษา

ห้อง 333

คณิตศาสตร์

ครูสุรเดช

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูณัฐวุฒิ

ห้อง 328

คณิตศาสตร์

ครูอนุสรณ์

ห้อง 335

ภาษาไทย

ครูถาวร ( ติว ) และ ครูสมใจ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

27 พ.ย. 60

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล

ห้อง  123

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง DLIT

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง 125

วิทยาศาสตร์ ( ชีวิวทยา )

ครูพิทักษ์  ( ติว )  และ ครูจิรพันธ์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

28 พ.ย. 60

ภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉราพรรณ

ห้อง 124

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์

ห้อง DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี

ห้อง 232

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร

ห้อง 235

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา ( ติว ) และ ครูศิริพร ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

29 พ.ย. 60

 

สังคมศึกษาฯ

ครูวนัฐธพงษ์ ( ติว ) และ ครูภาวิณี ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

30 พ.ย. 60

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง 224

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง DLIT

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง 237

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง 327

คณิตศาสตร์

ครูภัชชานันท์ ( ติว ) และ ครูจรัญ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

1 ธ.ค. 60

คณิตศาสตร์

ครูสุรเดช

ห้อง 115

คณิตศาสตร์

ครูณัฐวุฒิ

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูอนุสรณ์

ห้อง 335

คณิตศาสตร์

ครูวิชิต

ห้อง 336

ภาษาไทย

ครูสมใจ ( ติว ) และ ครูถาวร ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

4 ธ.ค. 60

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง DLIT

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล

ห้อง  123

วิทยาศาสตร์ ( ชีวิวทยา )

ครูจิรพันธ์ ( ติว )  และ ครูพิทักษ์  ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

5 ธ.ค. 60

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์

ห้อง 236

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี

ห้อง DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร

ห้อง 235

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง 114

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริพร ( ติว ) และ ครูอัจฉราพรรณ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

6 ธ.ค. 60

 

สังคมศึกษาฯ

ครูภาวิณี ( ติว ) และ ครูเพ็ง ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

7 ธ.ค. 60

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง 225

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง DLIT

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง 327

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง 224

คณิตศาสตร์

ครูจรัญ ( ติว ) และ ครูภัชชานันท์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

8 ธ.ค. 60

คณิตศาสตร์

ครูณัฐวุฒิ

ห้อง 328

คณิตศาสตร์

ครูอนุสรณ์

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูวิชิต

ห้อง 336

คณิตศาสตร์

ครูอัมรา

ห้อง 332

ภาษาไทย

ครูถาวร ( ติว ) และ ครูสมใจ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

11 ธ.ค. 60

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง 123

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล

ห้อง  DLIT

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ )

ครูวัชรีภรณ์   ( ติว ) และ  ครูนิภาพร   ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

12 ธ.ค. 60

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี

ห้อง 232

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร

ห้อง 235

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริพร

ห้อง 233

ภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉราพรรณ ( ติว ) และ ครูกัญญาวรัตน์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

13 ธ.ค. 60

 

สังคมศึกษาฯ

ครูเพ็ง ( ติว ) และ ครูดาวเรือง ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

14 ธ.ค. 60

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง 237

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง 327

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง DLIT

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง 225

คณิตศาสตร์

ครูเบญจวรรณ ( ติว ) และ ครูวิทธวัช ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

15 ธ.ค. 60

คณิตศาสตร์

ครูอนุสรณ์

ห้อง 335

คณิตศาสตร์

ครูวิชิต

ห้อง 336

คณิตศาสตร์

ครูอัมรา

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูอลิษา

ห้อง 333

ภาษาไทย

ครูสมใจ ( ติว ) และ ครูถาวร ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

18 ธ.ค. 60

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง 125

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล

ห้อง  123

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง DLIT

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ )

ครูนิภาพร   ( ติว ) และ ครูวัชรีภรณ์   ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

19 ธ.ค. 60

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร

ห้อง 235

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง 114

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริพร

ห้อง DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉราพรรณ

ห้อง 124

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์ ( ติว ) และ ครูบุสดี ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

20 ธ.ค. 60

 

สังคมศึกษาฯ

ครูดาวเรือง  ( ติว ) และ ครูธัญลักษณ์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

21 ธ.ค. 60

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง 327

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง 224

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง DLIT

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง 237

คณิตศาสตร์

ครูวิทธวัช ( ติว ) และ ครูเบญจวรรณ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

22 ธ.ค. 60

คณิตศาสตร์

ครูวิชิต

ห้อง 336

คณิตศาสตร์

ครูอัมรา

ห้อง 332

คณิตศาสตร์

ครูอลิษา

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูสุรเดช

ห้อง 115

ภาษาไทย

ครูถาวร ( ติว ) และ ครูสมใจ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

25 ธ.ค. 60

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล

ห้อง  123

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง DLIT

วิทยาศาสตร์ ( เคมี )

ครูมยุรฉัตร  ( ติว )  และ ครูจุฑามาศ   ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

26 ธ.ค. 60

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง 114

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริพร

ห้อง 233

ภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉราพรรณ

ห้อง 124

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์

ห้อง DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี ( ติว ) และ ครูนิตยาพร ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

27ธ.ค. 60

 

สังคมศึกษาฯ

ครูธัญลักษณ์ ( ติว ) และ ครูนพวิทย์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

28 ธ.ค. 60

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง 224

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง 225

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง 237

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูภัชชานันท์ ( ติว ) และ ครูจรัญ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

29 ธ.ค. 60

คณิตศาสตร์

ครูอัมรา

ห้อง 332

คณิตศาสตร์

ครูอลิษา

ห้อง 333

คณิตศาสตร์

ครูสุรเดช

ห้อง 115

คณิตศาสตร์

ครูณัฐวุฒิ

ห้อง DLIT

ภาษาไทย

ครูสมใจ ( ติว ) และ ครูถาวร ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

1 ม.ค. 61

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูเดชณรงค์

ห้อง 123

ภาษาไทย

ครูดวงวิมล

ห้อง  DLIT

วิทยาศาสตร์ ( เคมี )

ครูจุฑามาศ   ( ติว )  และ ครูมยุรฉัตร  ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

2 ม.ค. 61

ภาษาอังกฤษ

ครูศิริพร

ห้อง 233

ภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉราพรรณ

ห้อง 124

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์

ห้อง 236

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี

ห้อง DLIT

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร ( ติว ) และ ครูชนิดา ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

3 ม.ค. 61

 

สังคมศึกษาฯ

ครูนพวิทย์ ( ติว ) และ ครูจงกลนี ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

4 ม.ค. 61

วิทยาศาสตร์

ครูสดสวย

ห้อง 225

วิทยาศาสตร์

ครูวนิดา

ห้อง 237

วิทยาศาสตร์

ครูนิธิดา

ห้อง 327

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน

ห้อง DLIT

คณิตศาสตร์

ครูจรัญ ( ติว ) และ ครูภัชชานันท์ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

5 ม.ค. 61

คณิตศาสตร์

ครูอลิษา

ห้อง 333

คณิตศาสตร์

ครูสุรเดช

ห้อง 115

คณิตศาสตร์

ครูณัฐวุฒิ

ห้อง 328

คณิตศาสตร์

ครูอนุสรณ์

ห้อง DLIT

ภาษาไทย

ครูถาวร ( ติว ) และ ครูสมใจ ( ผู้ช่วย )

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

8 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ชีววิทยา

ครูพิทักษ์

ห้อง 223

ชีววิทยา

ครูจิรพันธ์

ห้อง 238

ฟิสิกส์

ครูวัชรีภรณ์

ห้อง 322

ฟิสิกส์

ครูนิภาพร

ห้อง 323

อังคาร

9 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง 114

ภาษาอังกฤษ

ศิริพร

ห้อง 233

ภาษาอังกฤษ

อัจฉราพรรณ

ห้อง 124

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์

ห้อง 236

พุธ

10 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

สังคมศึกษา

ครูจงกลนี

ห้อง 331

สังคมศึกษา

ครูวนัฐธพงษ์

ห้อง 127

สังคมศึกษา

ครูภาวิณี

ห้อง 116

สังคมศึกษา

ครูเพ็ง

ห้อง 126

พฤหัสบดี

11 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

คณิตศาสตร์

ครูเบญจวรรณ

ห้อง 334

คณิตศาสตร์

ครูวิทธวัช

ห้อง E Classroom

คณิตศาสตร์

ครูภัชชานันท์

ห้อง 337

คณิตศาสตร์

ครูจรัญ

ห้อง 112

ศุกร์

12 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ภาษาไทย

ครูสมใจ

ห้อง 121

ภาษาไทย

ครูถาวร

ห้อง 122

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

15 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ฟิสิกส์

ครูวัชรีภรณ์

ห้อง 322

ฟิสิกส์

ครูนิภาพร

ห้อง 323

เคมี

ครูมยุรฉัตร

ห้อง 226

เคมี

ครูจุฑามาศ

ห้อง 227

อังคาร

16 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ภาษาอังกฤษ

อัจฉราพรรณ

ห้อง 124

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์

ห้อง 236

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี

ห้อง 232

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร

ห้อง 235

พุธ

17 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

สังคมศึกษา

ครูดาวเรือง

ห้องสมุด

สังคมศึกษา

ครูนพวิทย์

ห้อง 128

สังคมศึกษา

ครูธัญลักษณ์

ห้อง 321

สังคมศึกษา

ครูจงกลนี

ห้อง 331

พฤหัสบดี

18 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

คณิตศาสตร์

ครูวิทธวัช

ห้อง E Classroom

คณิตศาสตร์

ครูภัชชานันท์

ห้อง 337

คณิตศาสตร์

ครูจรัญ

ห้อง 112

คณิตศาสตร์

ครูเบญจวรรณ

ห้อง 334

ศุกร์

19 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ภาษาไทย

ครูถาวร

ห้อง 122

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

ภาษาไทย

ครูสมใจ

ห้อง 121

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

22 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

เคมี

ครูมยุรฉัตร

ห้อง 226

เคมี

ครูจุฑามาศ

ห้อง 227

ชีววิทยา

ครูพิทักษ์

ห้อง 223

ชีววิทยา

ครูจิรพันธ์

ห้อง 238

อังคาร

23 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ภาษาอังกฤษ

ครูบุสดี

ห้อง 232

ภาษาอังกฤษ

ครูนิตยาพร

ห้อง 235

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง 114

ภาษาอังกฤษ

ศิริพร

ห้อง 233

พุธ

24 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

สังคมศึกษา

ครูนพวิทย์

ห้อง 128

สังคมศึกษา

ครูธัญลักษณ์

ห้อง 321

สังคมศึกษา

ครูจงกลนี

ห้อง 331

สังคมศึกษา

ครูวนัฐธพงษ์

ห้อง 127

พฤหัสบดี

25 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

คณิตศาสตร์

ครูภัชชานันท์

ห้อง 337

คณิตศาสตร์

ครูจรัญ

ห้อง 112

คณิตศาสตร์

ครูเบญจวรรณ

ห้อง 334

คณิตศาสตร์

ครูวิทธวัช

ห้อง E Classroom

ศุกร์

26 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

ภาษาไทย

ครูสมใจ

ห้อง 121

ภาษาไทย

ครูถาวร

ห้อง 122

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

29 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ชีววิทยา

ครูจิรพันธ์

ห้อง 238

ชีววิทยา

ครูพิทักษ์

ห้อง 223

ฟิสิกส์

ครูนิภาพร

ห้อง 323

ฟิสิกส์

ครูวัชรีภรณ์

ห้อง 322

อังคาร

30 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ภาษาอังกฤษ

ศิริพร

ห้อง 233

ภาษาอังกฤษ

ครูชนิดา

ห้อง 114

ภาษาอังกฤษ

ครูกัญญาวรัตน์

ห้อง 236

ภาษาอังกฤษ

อัจฉราพรรณ

ห้อง 124

พุธ

31 ม.ค. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

สังคมศึกษา

ครูธัญลักษณ์

ห้อง 321

สังคมศึกษา

ครูจงกลนี

ห้อง 331

สังคมศึกษา

ครูวนัฐธพงษ์

ห้อง 127

สังคมศึกษา

ครูภาวิณี

ห้อง 116

พฤหัสบดี

1 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

คณิตศาสตร์

ครูจรัญ

ห้อง 112

คณิตศาสตร์

ครูเบญจวรรณ

ห้อง 334

คณิตศาสตร์

ครูวิทธวัช

ห้อง E Classroom

คณิตศาสตร์

ครูภัชชานันท์

ห้อง 337

ศุกร์

2 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง DLIT

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ภาษาไทย

ครูจักรินทร์

ห้อง 125

ภาษาไทย

ครูสมใจ

ห้อง 121

ภาษาไทย

ครูถาวร

ห้อง 122

ภาษาไทย

ครูมยุรี

ห้อง 113

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

5 ก.พ. 61

 

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

6 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

7 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

8 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

9 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

12 ก.พ. 61

 

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

13 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

14 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

15 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

16 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

 

 

 

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

19 ก.พ. 61

 

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

20 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

21 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

22 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

23 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

 

 

 

 

 

ตารางการติว O – NET  ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O  - NET

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2560

 ( คาบที่ 1 – 2  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ทั้ง ม.3 , ม.6 )

 

วัน เดือน ปี

ที่ติว

รายชื่อวิชาและครูที่ติวเข้ม O - NET

. 3 / 1

. 3 / 2

. 3 / 3

. 3 / 4

ม. 3 / 5

ม. 6 / 1

. 6 / 2

. 6 / 3

. 6 / 4

จันทร์

26 ก.พ. 61

 

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

อังคาร

27 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พุธ

28 ก.พ. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

พฤหัสบดี

1 มี.ค. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.

ศุกร์

2 มี.ค. 61

ติวรวม

ห้อง 40 ปี ก.ข.