โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมบัวหลวง  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2561