โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมวันอาเซียน  ณ หอประชุมบัวหลวง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

 

 

โดยมี นายชาญวิทย์  โสภิตะชา  ประธานกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธี

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  60  คน

- นักเรียนที่เข้าร่วม  970  คน