กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCE DAY)  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561