โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นำเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมด้วยหลักค่านิยม 12 ประการ ประจำปี 2561

ณ วัดบ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมอันพึ่งประสงค์

2. เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นความสำคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในสังคม

3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนำคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมกันพึ่งประสงค์  ไปใช้ในการดำรงชีวิต