โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    จัดกิจกรรมค่าย English  and  Chinese Camp2018

ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี    ระหว่างวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2561

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม มีดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  วัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ของชาวตะวันตก

2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ

 3.เพื่อเป็นการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน