โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อำเภอกุดข้าวปุ้น    จังหวัดอุบลราชธานี

 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่   26 - 28 ธันวาคม 2561

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก  นายตถาพร สมพอง  นายอำเภอกุดข้าวปุ้น  เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน มีดังนี้

1.เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

2.เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

3.เพื่อให้นักเรียนแสดงออกทางด้านกีฬา  ป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด

4.เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีเป็นหมู่คณะ