โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561