โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ รู้รักการอ่านและร่วมต้านยาเสพติด  ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2561

 

 

โดยมีนายชาญวิทย์  โสภิตะชา  ประธานกรรมการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธี

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  60  คน

- นักเรียนที่เข้าร่วม  970  คน