ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตรวจติดตามและเปิดโครงการศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน ของสถานศึกษา 

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒