โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    อำเภอกุดข้าวปุ้น    จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563