สภาทนายความจังหวัดอุบราชธานี   จัดโครงการเผยกฎหมายและสาธิตกระบวนการพิจารณาคดีในศาล (ศาลจำลอง)

แก่นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563