นายวีระศักดิ์  เอกศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำคณะครู - บุคลากร ทางการศึกษา

เข้าร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในงานวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น

 

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563