ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

1.รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2.รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3.รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4.รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

5.รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

6.รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6