โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563