โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    อำเภอกุดข้าวปุ้น    จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563    เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563