ตารางสอนออกอากาศสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน  วันที่ 18 - พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6