นางสาวผกากรอง   มัฐผา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสมใจ  มีสติ
นายถาวร  ทองยา
นางสาววรรณภา   แก้วจันทร์