นายสรศักดิ์  สารีอาจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ
นางพวงเพชร  ต้นโพธิ์
นางสุวรรณ  หอมเมือง
นางดาวเรือง  ส่องแสง
นางสาวนิดา   เชื้อประทุม
นางสาววิไลลักษณ์ ดอนดู่สถิตย์
นายกิตติชัย   อรจุล