วิชาคอมพิวเตอร์

          นายกิตติชัย   อรจุล

พนักงานราชการ

 

โหลดเอกสารวิชาคอมพิวเตอร์ ( ง23202 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โหลดเอกสารวิชาคอมพิวเตอร์ (ง32202 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โหลดเอกสารวิชาคอมพิวเตอร์ (ง33202 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

ติดต่อครูกิตติชัย 086-7207540