วิชาคอมพิวเตอร์ ( ง23202 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

1.เอกสารประกอบการเรียน

2.คำอธิบายรายวิชา

3. แบบฝึกหัดที่ 1 ( สั่งวันที่ 25/11/56  ส่งในคาบเรียนสัปดาห์ถัดไป)