วิชาคอมพิวเตอร์ (ง33202 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

1.ตัวอย่างโครงงานคอมฯ

2.คำอธิบายรายวิชา

3.ให้นักเรียนทำงานรายงานเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์