ประวัติโดยสังเขป

รงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2516 เดิมป็นสาขาของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โดยยืมครู อาจารย์และอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้นศาสนานุเคราะห์
โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ผกานนท์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
1 มิถุนายน 2518 ได้รับจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเกษมเสมาวิทยาคาร” ในปีงบประมาณต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสร้างอาคารเรียน
แบบ 216 ก. จำนวน 16 ห้องเรียน โดยย้ายไปสร้างโรงเรียน ณ ที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นที่สาธารณะ ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “บ้านหนองบ๋า”
ในเนื้อที่ 111 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา” มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2527
โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท มพช.รุ่นที่ 1 ต่อมาโรงเรียนได้รับคัดเลือก และได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และคหกรรม
พ.ศ.2529 โรงเรียนได้เข้าโครงการ ขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.)                                       
พ.ศ.2532 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการที่พักสำหรับนักเรียน ในชนบทที่ห่างไกล ได้สร้างบ้านพักสำหรับนักเรียน จำนวน 5 หลัง และในปีเดียวกันนี้ ได้เปิดโรงเรียนสาขาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ที่บ้านกุดกลอย ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2534 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สาขา กุดกลอย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์” และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน
พ.ศ.2537 เปิดสาขาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาที่บ้านขุมคำ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ชื่อเรียกว่า “โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สาขาตำบลแก่งเค็ง”
พ.ศ.2539 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา รุ่นแรก
พ.ศ.2540 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สาขาตำบลแก่งเค็ง ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร”
พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณเพื่อการก่อสร้างหอประชุม แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง

 ที่ตั้ง

เลขที่ 240 หมู่ 1 ถนนกุดข้าวปุ้น-ม่วงเดียด ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
หมายเลขโทรศัพท์ 045-484016 หมายเลขโทรสาร 045-484064
Web side ของโรงเรียน http://www.kkpschool.ac.th   e–mail : kkpschool.com@hotmail.com

  อาณาเขตของโรงเรียน

                                                              ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนสายกุดข้าวปุ้น-ม่วงเดียด
                                                              ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่นาของนางติ่ง พิมพ์สุตะ นางฟื้น โชติพันธ์ และนายคำ ไตรแก้ว
                                                              ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่นาของนายสาน มัสยามาศ นายแดง ไชยแก้ว นายคำบาง วงศ์คำ และนายเหวียน ศรีอินทร์
                                                              ทิศใต้ ติดต่อกับถนนสาธารณประโยชน์ กุดข้าวปุ้น-บ้านวังนอง.

  ตราประจำโรงเรียน
                                                                                                                            

เป็นขอนไม้ 6 ขอน วางไขว้กันเป็นกรอบ ภายในมีอักษร กข ขอนไม้ หกขอน หมายถึงทิศทั้งหกตามหลักพระพุทธศาสนา.

    ปรัชญาของโรงเรียน.                                                       

.พัฒนาตน ฝึกฝนใจ ใฝ่ศึกษา กล้าทำดี เป็นศักดิ์ศรี ลูก ก.ข.                    

   คติธรรมของโรงเรียน                            

อตฺตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตนเอง

  คำขวัญของโรงเรียน                              

สามัคคี มีวินัย ศึกษาไว้เพื่อชุมชน

  สีประจำโรงเรียน                              

าว – แดง   

  ธงประจำโรงเรียน
                       
                             พื้นขาว – แดง มีตราโรงเรียนอยู่ตรงกลาง     

  อักษรย่อของโรงเรียน       ก.ข                          

  อัตลักษณ์โรงเรียน           ทักทาย     ยิ้มง่าย    ไหว้สวย        

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน       กระบก    

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน     ราชพฤกษ์