วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เป็นองค์กรชั้นนำ ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานของความเป็นไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑ ”

                                                                                       

  พันธกิจ

                   1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดีของชาติและมีศักยภาพเป็นพลโลก
                2.พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
                3.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
                4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
                5.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
                6.พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและระบบคุณภาพ
                7.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 


                                                                              เป้าประสงค์
                                                                                         ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและพลโลก มีคุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพด้านวิชาการ
                                                            ตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย
                                                        ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม