dd                                                                                  

ก    ท

            

นางสมใจ ขันตี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางดวงวิมล   แก้วสิงห์
นางสาวมยุรี บุญฉวี
  นายจักรินทร์  อินทร์ชำนาญ
      นายถาวร  ทองยา                  

 

ก    ห

นายอนุสรณ์   ยุตะวัน
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายวิทธวัช พลอาวุธ
นายวิชิต แก้วสิงห์
นางภัชชานันท์  สิตะวัน

นายจรัญ  พุ่มจันทร์

นางเบญจวรรณ  ชูรา

นางสาวอลิษา  วะสุรีย์

นายสุรเดช   พะวร

นายณัฐวุฒิ ผ่องแผ้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

ก    p

นางสาวมยุรฉัตร  ชาวเลย
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายพิทักษ์   วรสาร
นายอัศวิน สิถิระบุตร
นางสาวนิภาพร  บุญชิต
นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน

 

 

 

 

นางนิธิดา  โชติรัตน์

นางวนิดา  กำแมด

นางสาวจิรพันธ์  สมภาวะ

นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ใหญ่

 

 

 

 

 

ก    m

                     
นางดาวเรือง   ส่องแสง
หัวหน้ากลุ่มสังคมฯ
นายนพวิทย์  เทียมทัศน
นายเพ็ง   ศุภเสถียร
นางธัญลักษณ์  ขุมทอง
     นางสาวจงกลณี  ทัศบุตร           นายณัฐธพงษ์  พึงเพ็ง

            

นางสาวภาวิณี   สามี


     

 

 

ก    jk

นายอวยชัย โจระสา
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
นายประสิทธิ์  แก้วใส
นายมานิตย์   จรรยา

 

 

กl    

นายมนัสวี จันทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
นายธนกร  จันทะนาม
 
 

 

กrr    

นายสรศักดิ์  สารีอาจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ
นางสุวรรณ  หอมเมืองิ์
นางสาววิไลลักณ์ ดอนดู่สถิตย์
นางสาวทัศนีย์ แก้วลี์
นายสุรชัย  สมสนิท
นายกิตติชัย   อรจุล

 

     กmmm

นางบุษดี  พลอาวุธ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางพีรญา เมธาศิริธนา
นางสาวมณฑิวา ไม่แพ้
นางสาวอัจฉราพรรณ   จรรยาเลิศ
นางสาวศิริพร   ศรีบุญ
นางสาวกัญญาวารัตน์   สวัสดิ์ผล

 
                                                                             

              

                     กkk

 

 

นางนงค์ลักษณ์  ขันธะรี
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวทัศนีย์  สินอ้วน
เจ้าหน้าที่ธุรการ


 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 


กลุ่มสาระ

 

กลุ่มสาระ

 

กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ 

นักการภารโรง - แม่บ้าน

นายบุญทัน  กลิ่นลั่นทม
นายสมบูรณ์  แสงใส
นายสมเด็จ   ใจยาว
นายประสิทธิ์  ถึงปัญชา
นายธงชัย  ทองนาค
นางพิมลพรรณ  กลิ่นลั่นทม
นางทองสี  อ่อนโยน