dd                                                                                  

ก    ท

            

นางสมใจ ขันตี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางดวงวิมล   แก้วสิงห์
นางสาวมยุรี บุญฉวี
  นายจักรินทร์  อินทร์ชำนาญ
      นายถาวร  ทองยา                  

 

ก    ห

นายสุรเดช   พะวร
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายวิชิต แก้วสิงห์
นางภัชชานันท์  สิตะวัน
นายจรัญ  พุ่มจันทร์
 

นางเบญจวรรณ  ชูรา

นางสาวอลิษา  วะสุรีย์

นายณัฐวุฒิ ผ่องแผ้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก    p

 

 

 

 

นางนิธิดา  โชติรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายพิทักษ์   วรสาร
นางสาวมยุรฉัตร  ชาวเลย
นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน
นางสาวรัศมี  ริสา

นางนิภาพร  บุญชิต

 

นางสาววิไลลักณ์ ดอนดู่สถิตย

นางวนิดา  กำแมด

 

 

 

 

 

นางสาวทัศนีย์  แก้วลี

นางสาวจิรพันธ์  สมภาวะ

 

นายกิตติชัย   อรจุล

นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ใหญ่

 

 

 

 

 

 

นางอังสนา  คำประวัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

ก    m

                    
นางดาวเรือง   ส่องแสง
หัวหน้ากลุ่มสังคมฯ
นายนพวิทย์  เทียมทัศน
นายเพ็ง   ศุภเสถียร
นางสาวจงกลณี  ทัศบุตร
     นางสาวจงกลณี  ทัศบุตร       นางสาวภาวิณี   สามี

 

            

นางสาวทิชาดา  แสงสว่าง


     

 

 

ก    jk

นายอวยชัย โจระสา
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
นายมานิตย์   จรรยา

 

 

กl    

นายมนัสวี จันทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
นายธนกร  จันทะนาม
นางสาวเพชรมณีย์  สังกรณีย์
 

 

กrr    

นางสุวรรณ  หอมเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ
นายสุรชัย  สมสนิท
นายพชร  ริ้วพันกุล

 

     กmmm

นางพีรญา เมธาศิริธนา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางบุษดี  พลอาวุธ
นางสาวมณฑิวา ฐิติสาร
นางสาวอัจฉราพรรณ   จรรยาเลิศ
นางสาวศิริพร   ศรีบุญ
นางสาวกัญญาวารัตน์   สวัสดิ์ผล

 
                                                                             

              

                     กkk

 

 

 


หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวทัศนีย์  สินอ้วน
เจ้าหน้าที่ธุรการ


 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 


กลุ่มสาระ

 

กลุ่มสาระ

 

กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระ 

นักการภารโรง - แม่บ้าน

นายบุญทัน  กลิ่นลั่นทม
นายสมเด็จ   ใจยาว
นายประสิทธิ์  ถึงปัญชา
นางพิมลพรรณ  กลิ่นลั่นทม