ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2565
จำนวน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
157
มัธยมศึกษาปีที่ 2
183
มัธยมศึกษาปีที่ 3
172
มัธยมศึกษาปีที่ 4
132
มัธยมศึกษาปีที่ 5
133
มัธยมศึกษาปีที่ 6
104
รวม
880